...
 
 
استانشهرنرخ معمولینرخ درجه1نرخ درجه2نرخ وی ای پی25صندلینرخ وی ای پی30صندلینرخ وی ای پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر660004200002650006600005650000
آذربايجان شرقیاهر1020004300003000007300006000000
آذربايجان شرقیبخشایش960003850003100006600005650000
آذربايجان شرقیبستان آباد 03100002050005300004450000
آذربايجان شرقیبناب1020003700002150006100005150000
آذربايجان شرقیتبریز960004200003100006600005650000
آذربايجان شرقیجلفا1140004300003000006600005650000
آذربايجان شرقیخدا آفرین1680006000003850009850008150000
آذربايجان شرقیسراب1020004200003500006600005650000
آذربايجان شرقیشبستر1020004300003000007300006000000
آذربايجان شرقیعجب شیر03500002650005750004800000
آذربايجان شرقیمراغه1150003700002650006100005150000
آذربايجان شرقیمرند1140004300003000007300006000000
آذربايجان شرقیمیانه720003100002650005300004450000
آذربايجان شرقیهادی شهر048000007900006600000
12345678910...