...
 
 
استانشهرنرخ معمولینرخ درجه1نرخ درجه2نرخ وی ای پی25صندلینرخ وی ای پی30صندلینرخ وی ای پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر1805981393198877197218009818833970
آذربايجان شرقیاهر2837981431898993298239939819736970
آذربايجان شرقیبخشایش25799812641971019098218009818833970
آذربايجان شرقیبستان آباد 01019098670798174149814576970
آذربايجان شرقیبناب2837981225498722398201239816898970
آذربايجان شرقیتبریز25799813931981019098218009818833970
آذربايجان شرقیجلفا3095981431898993298218009818833970
آذربايجان شرقیخدا آفرین46439819736981264197325079826831970
آذربايجان شرقیسراب28379813931981160998218009818833970
آذربايجان شرقیشبستر2837981431898993298239939819736970
آذربايجان شرقیعجب شیر01160998877197189629715737970
آذربايجان شرقیمراغه3224981225498877197201239816898970
آذربايجان شرقیمرند3095981431898993298239939819736970
آذربايجان شرقیمیانه1934981019098877197174149814576970
آذربايجان شرقیهادی شهر015737980261869821800970
12345678910...