...
 
 
استانشهرنرخ معمولینرخ درجه1نرخ درجه2نرخ وی ای پی25صندلینرخ وی ای پی30صندلینرخ وی ای پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر1400001080000680000169000014600000
آذربايجان شرقیاهر2200001110000770000186000015300000
آذربايجان شرقیبخشایش200000980000790000169000014600000
آذربايجان شرقیبستان آباد 0790000520000135000011300000
آذربايجان شرقیبناب220000950000560000156000013100000
آذربايجان شرقیتبریز2000001080000790000169000014600000
آذربايجان شرقیجلفا2400001110000770000169000014600000
آذربايجان شرقیخدا آفرین3600001530000980000252000020800000
آذربايجان شرقیسراب2200001080000900000169000014600000
آذربايجان شرقیشبستر2200001110000770000186000015300000
آذربايجان شرقیعجب شیر0900000680000147000012200000
آذربايجان شرقیمراغه250000950000680000156000013100000
آذربايجان شرقیمرند2400001110000770000186000015300000
آذربايجان شرقیمیانه150000790000680000135000011300000
آذربايجان شرقیهادی شهر012200000203000016900000
12345678910...