نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان تهران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
تهراندماوند0800000000
تهرانفیروزکوه02600000000