نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان بوشهر
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
بوشهربرازجان05600005000009300008000000
بوشهربندردیلم06100000103000000
بوشهربوشهر0610000010300008600000
بوشهرعسلویه0660000011000009300000
بوشهرگناوه1300005100003200008600007200000