نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان بوشهر
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
بوشهربرازجان067000060000011150009600000
بوشهربندردیلم07300000123500000
بوشهربوشهر07300000123500010300000
بوشهرعسلویه07900000132000011150000
بوشهرگناوه15600061000038500010300008650000