نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان بوشهر
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
بوشهربرازجان021929981973698368939831733970
بوشهربندردیلم023993980406349800
بوشهربوشهر023993980406349834055970
بوشهرعسلویه025799980436019836893970
بوشهرگناوه42569720123981277097402479828508970