نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان بوشهر
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
بوشهربرازجان017000001530000286000024600000
بوشهربندردیلم018600000315000000
بوشهربوشهر018600000315000026400000
بوشهرعسلویه020000000338000028600000
بوشهرگناوه3300001560000990000312000022100000