نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان بوشهر
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
بوشهربرازجان013100001180000220000018900000
بوشهربندردیلم014300000242000000
بوشهربوشهر014300000242000020300000
بوشهرعسلویه015600000260000022000000
بوشهرگناوه2560001200000760000203000017000000