نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان بوشهر
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
بوشهربرازجان0805000720000134000011500000
بوشهربندردیلم08750000148000000
بوشهربوشهر08750000148000012350000
بوشهرعسلویه09500000158500013400000
بوشهرگناوه156000730000460000123500010400000