نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان بوشهر
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
بوشهربرازجان01010000910000169000014500000
بوشهربندردیلم011000000186000000
بوشهربوشهر011000000186000015600000
بوشهرعسلویه012000000200000016900000
بوشهرگناوه197000920000580000156000013100000