نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان ايلام
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
ايلامآبدانان11400072000054500010900009050000
ايلامایلام10200060500037000010100008200000
ايلامایوان9600057500009050007500000
ايلامبدره0720000010700008750000
ايلامدره شهر960006600003700009500007500000
ايلامدهلران60000730000605000123500010400000
ايلامشیروان وچرداول1140005450004600009800007500000
ايلامگیلانغرب060500009800008350000
ايلاممهران11400066000051500010900009050000