نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان ايلام
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
ايلامآبدانان950004500003800007600006300000
ايلامایلام850004200002600007000005700000
ايلامایوان8000040000006300005200000
ايلامبدره043000007400006100000
ايلامدره شهر800003900002600006600002200000
ايلامدهلران500005100004200008600007200000
ايلامشیروان وچرداول950003800003200006800005200000
ايلامگیلانغرب042000006800005800000
ايلاممهران950004600003600007600006300000