نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان ايلام
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
ايلامآبدانان24000015300001170000273000019200000
ايلامایلام2200001290000790000215000017400000
ايلامایوان20000012200000192000016100000
ايلامبدره015300000229000018600000
ايلامدره شهر2000001400000790000203000016100000
ايلامدهلران13000015600001290000264000022100000
ايلامشیروان وچرداول2400001170000980000208000016100000
ايلامگیلانغرب012900000208000017800000
ايلاممهران24000014000001110000231000019200000