نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان ايلام
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
ايلامآبدانان1870001180000900000178000014800000
ايلامایلام168000990000610000165000013400000
ايلامایوان1570009400000148000012400000
ايلامبدره011800000176000014300000
ايلامدره شهر1570001080000610000156000012400000
ايلامدهلران990001200000990000203000017000000
ايلامشیروان وچرداول187000900000750000160000012400000
ايلامگیلانغرب09900000160000013700000
ايلاممهران1870001080000850000178000014800000