نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان ايلام
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
ايلامآبدانان1140005400004550009100007550000
ايلامایلام1020005050003100008400006850000
ايلامایوان9600048000007550006250000
ايلامبدره051500008900007300000
ايلامدره شهر960004700003100007900006250000
ايلامدهلران6000061000050500010300008650000
ايلامشیروان وچرداول1140004550003850008150006250000
ايلامگیلانغرب050500008150006950000
ايلاممهران1140005500004300009100007550000