نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان ايلام
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
ايلامآبدانان30959819736981509298352169824767970
ايلامایلام28379816641001019098277349822445970
ايلامایوان25799815737980247679820768970
ايلامبدره019736980322499823993970
ايلامدره شهر25799818059981019098296699820768970
ايلامدهلران16769820123981664100340559828508970
ايلامشیروان وچرداول30959815092981264197268319820768970
ايلامگیلانغرب016641000268319822961970
ايلاممهران30959818059981431898297989824767970