نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان البرز
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
البرزطالقان01450001300002150001700000