نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان اصفهان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
اصفهاناردستان990005200004000009000007300000
اصفهاناصفهان1180005700004000009400007500000
اصفهانبادرود590004000002900006900005900000
اصفهانبوئین0640000011200009400000
اصفهانخميني شهر990005900004000009900008300000
اصفهانخوانسار1180005700002600009400007600000
اصفهانخوربیابانک08500000170000000
اصفهانداران0610000010800008700000
اصفهاندهاقان0690000570000160000011300000
اصفهانرامشه0730000570000120000010100000
اصفهانزرين شهر9900061000048000010800008700000
اصفهانزواره05900000000
اصفهانسميرم138000730000570000120000010100000
اصفهانشاهين شهر و ميمه05700004000009400007500000
اصفهانشهرضا069000057000011300009400000
اصفهانفريدونشهر13800069000057000011300009600000
اصفهانفلاورجان9900061000048000010400008700000
اصفهانفولادشهر0610000010400008700000
اصفهانگلپايگان990005200004000009000007000000
اصفهانلنجان99000730000480000120000010100000
اصفهانمبارکه11800069000057000010400009400000
اصفهانميمه04000003000006900005900000
اصفهاننائين138000730000610000120000010100000
اصفهاننجف آباد9900061000048000010800008700000
اصفهاننطنز690004000003000006900005900000
اصفهانهرند07300000120000010100000
اصفهانکاشان590003000002900005000004600000