نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان اصفهان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
اصفهاناردستان13000068000052000011700009500000
اصفهاناصفهان15000074000052000012200009800000
اصفهانبادرود800005200003800009000007700000
اصفهانبوئین08300000146000012200000
اصفهانخميني شهر130000770000520000129000010800000
اصفهانخوانسار15000074000034000012200009900000
اصفهانخوربیابانک011100000221000000
اصفهانداران07900000140000011300000
اصفهاندهاقان0900000740000208000014700000
اصفهانرامشه0950000740000156000013100000
اصفهانزرين شهر130000790000620000140000011300000
اصفهانزواره07700000000
اصفهانسميرم180000950000740000156000013100000
اصفهانشاهين شهر و ميمه074000052000012200009800000
اصفهانشهرضا0900000740000147000012200000
اصفهانفريدونشهر180000900000740000147000012500000
اصفهانفلاورجان130000790000620000135000011300000
اصفهانفولادشهر07900000135000011300000
اصفهانگلپايگان13000068000052000011700009100000
اصفهانلنجان130000950000620000156000013100000
اصفهانمبارکه150000900000740000135000012200000
اصفهانميمه05200003900009000007700000
اصفهاننائين180000950000790000156000013100000
اصفهاننجف آباد130000790000620000140000011300000
اصفهاننطنز900005200003900009000007700000
اصفهانهرند09500000156000013100000
اصفهانکاشان800003900003800006500006000000