نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان اصفهان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
اصفهاناردستان167698877197670798150929812254970
اصفهاناصفهان193498954598670798157379812641970
اصفهانبادرود10319867079849019811609989932970
اصفهانبوئین010706970188339715737970
اصفهانخميني شهر167698993298670798166410013931970
اصفهانخوانسار193498954598438597157379812770970
اصفهانخوربیابانک014318980285089800
اصفهانداران010190980180599814576970
اصفهاندهاقان01160998954598268319818962970
اصفهانرامشه01225498954598201239816898970
اصفهانزرين شهر1676981019098799798180599814576970
اصفهانزواره09932980000
اصفهانسميرم2321971225498954598201239816898970
اصفهانشاهين شهر و ميمه0954598670798157379812641970
اصفهانشهرضا01160998954598189629715737970
اصفهانفريدونشهر2321971160998954598189629716124970
اصفهانفلاورجان1676981019098799798174149814576970
اصفهانفولادشهر010190980174149814576970
اصفهانگلپايگان167698877197670798150929811738970
اصفهانلنجان1676981225498799798201239816898970
اصفهانمبارکه1934981160998954598174149815737970
اصفهانميمه067079850309811609989932970
اصفهاننائين23219712254981019098201239816898970
اصفهاننجف آباد1676981019098799798180599814576970
اصفهاننطنز11609867079850309811609989932970
اصفهانهرند012254980201239816898970
اصفهانکاشان1031985030984901988384977739970