نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان اصفهان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
اصفهاناردستان500002200001700003800003100000
اصفهاناصفهان600002400001700004000003200000
اصفهانبادرود300001700001200002900002500000
اصفهانبوئین027000004700004000000
اصفهانخميني شهر500002500001700004200003500000
اصفهانخوانسار600002400001100004000003200000
اصفهانخوربیابانک0360000072000000
اصفهانداران026000004600003700000
اصفهاندهاقان02900002400004800004000000
اصفهانرامشه03100002400005100004300000
اصفهانزرين شهر500002600002000004600003700000
اصفهانزواره02500000000
اصفهانسميرم700003100002400005100004300000
اصفهانشاهين شهر و ميمه02400001700004000003200000
اصفهانشهرضا02900002400004800004000000
اصفهانفريدونشهر700002900002400004800004100000
اصفهانفلاورجان500002600002000004400003700000
اصفهانفولادشهر026000004400003700000
اصفهانگلپايگان500002200001700003800003000000
اصفهانلنجان500003100002000005100004300000
اصفهانمبارکه600002900002400004400004000000
اصفهانميمه01700001300002900002500000
اصفهاننائين700003100002600005100004300000
اصفهاننجف آباد500002600002000004600003700000
اصفهاننطنز350001700001300002900002500000
اصفهانهرند031000005100004300000
اصفهانکاشان300001300001200002100001900000