نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان اصفهان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
اصفهاناردستان600002650002050004550003700000
اصفهاناصفهان720002900002050004800003850000
اصفهانبادرود360002050001450003500003000000
اصفهانبوئین032500005650004800000
اصفهانخميني شهر600003000002050005050004200000
اصفهانخوانسار720002900001300004800003850000
اصفهانخوربیابانک0430000086500000
اصفهانداران031000005500004450000
اصفهاندهاقان03500002900005750004800000
اصفهانرامشه03700002900006100005150000
اصفهانزرين شهر600003100002400005500004450000
اصفهانزواره03000000000
اصفهانسميرم840003700002900006100005150000
اصفهانشاهين شهر و ميمه02900002050004800003850000
اصفهانشهرضا03500002900005750004800000
اصفهانفريدونشهر840003500002900005750004900000
اصفهانفلاورجان600003100002400005300004450000
اصفهانفولادشهر031000005300004450000
اصفهانگلپايگان600002650002050004550003600000
اصفهانلنجان600003700002400006100005150000
اصفهانمبارکه720003500002900005300004800000
اصفهانميمه02050001550003500003000000
اصفهاننائين840003700003100006100005150000
اصفهاننجف آباد600003100002400005500004450000
اصفهاننطنز420002050001550003500003000000
اصفهانهرند037000006100005150000
اصفهانکاشان360001550001450002500002300000