نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان اصفهان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
اصفهاناردستان760004000003100006900005600000
اصفهاناصفهان910004400003100007200005800000
اصفهانبادرود450003100002200005300004500000
اصفهانبوئین049000008600007200000
اصفهانخميني شهر760004500003100007600006400000
اصفهانخوانسار910004400002000007200005800000
اصفهانخوربیابانک06500000131000000
اصفهانداران047000008300006700000
اصفهاندهاقان053000044000012300008700000
اصفهانرامشه05600004400009200007800000
اصفهانزرين شهر760004700003700008300006700000
اصفهانزواره04500000000
اصفهانسميرم1060005600004400009200007800000
اصفهانشاهين شهر و ميمه04400003100007200005800000
اصفهانشهرضا05300004400008700007200000
اصفهانفريدونشهر1060005300004400008700007400000
اصفهانفلاورجان760004700003700008000006700000
اصفهانفولادشهر047000008000006700000
اصفهانگلپايگان760004000003100006900005400000
اصفهانلنجان760005600003700009200007800000
اصفهانمبارکه910005300004400008000007200000
اصفهانميمه03100002300005300004500000
اصفهاننائين1060005600004700009200007800000
اصفهاننجف آباد760004700003700008300006700000
اصفهاننطنز530003100002300005300004500000
اصفهانهرند056000009200007800000
اصفهانکاشان450002300002200003800003500000