نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان اصفهان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
اصفهاناردستان600003200002450005450004450000
اصفهاناصفهان720003500002450005750004600000
اصفهانبادرود360002450001750004200003600000
اصفهانبوئین039000006800005750000
اصفهانخميني شهر600003600002450006050005050000
اصفهانخوانسار720003500001550005750004600000
اصفهانخوربیابانک05150000104000000
اصفهانداران037000006600005350000
اصفهاندهاقان04200003500006900005750000
اصفهانرامشه04450003500007300006200000
اصفهانزرين شهر600003700002900006600005350000
اصفهانزواره03600000000
اصفهانسميرم840004450003500007300006200000
اصفهانشاهين شهر و ميمه03500002450005750004600000
اصفهانشهرضا04200003500006900005750000
اصفهانفريدونشهر840004200003500006900005900000
اصفهانفلاورجان600003700002900006350005350000
اصفهانفولادشهر037000006350005350000
اصفهانگلپايگان600003200002450005450004300000
اصفهانلنجان600004450002900007300006200000
اصفهانمبارکه720004200003500006350005750000
اصفهانميمه02450001850004200003600000
اصفهاننائين840004450003700007300006200000
اصفهاننجف آباد600003700002900006600005350000
اصفهاننطنز420002450001850004200003600000
اصفهانهرند044500007300006200000
اصفهانکاشان360001850001750003000002750000