نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان یزد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
یزدابرکوه2000001220000950000203000016900000
یزداردکان1700001080000900000178000014700000
یزدبافق2400001220000950000203000016900000
یزدتفت1700001080000900000178000014700000
یزدخاتم000000
یزدطبس31000015600001220000264000022100000
یزدمهريز2000001170000620000203000016900000
یزدمیبد000000
یزديزد01080000900000181000014700000