نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان یزد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
یزدابرکوه25799815737981225498261869821800970
یزداردکان21929713931981160998229619718962970
یزدبافق30959815737981225498261869821800970
یزدتفت21929713931981160998229619718962970
یزدخاتم000000
یزدطبس39989820123981573798340559828508970
یزدمهريز2579981509298799798261869821800970
یزدمیبد000000
یزديزد013931981160998233489818962970