نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان یزد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
یزدابرکوه121000720000560000120000010000000
یزداردکان9800064000053000010500008700000
یزدبافق144000720000560000120000010000000
یزدتفت9800064000053000010500008700000
یزدخاتم000000
یزدطبس181000920000720000156000013100000
یزدمهريز121000690000370000120000010000000
یزدمیبد000000
یزديزد064000053000010700008700000