نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان یزد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
یزدابرکوه157000940000730000156000013000000
یزداردکان127000830000690000137000011300000
یزدبافق187000940000730000156000013000000
یزدتفت127000830000690000137000011300000
یزدخاتم000000
یزدطبس2350001200000940000203000017000000
یزدمهريز1570009000004800000156000013000000
یزدمیبد000000
یزديزد0830000690000139000011300000