نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان یزد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
یزدابرکوه960004800003700007900006600000
یزداردکان780004200003500006950005750000
یزدبافق1140004800003700007900006600000
یزدتفت780004200003500006950005750000
یزدخاتم000000
یزدطبس14400061000048000010300008650000
یزدمهريز960004200002400007900006600000
یزدمیبد000000
یزديزد04200003500007100005750000