نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان یزد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
یزدابرکوه800004000003100006600005500000
یزداردکان650003500002900005800004800000
یزدبافق950004000003100006600005500000
یزدتفت650003500002900005800004800000
یزدخاتم000000
یزدطبس1200005100004000008600007200000
یزدمهريز800003500002000006600005500000
یزدمیبد000000
یزديزد03500002900005900004800000