نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان یزد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
یزدابرکوه960005750004450009500007900000
یزداردکان780005050004200008350006900000
یزدبافق1140005750004450009500007900000
یزدتفت780005050004200008350006900000
یزدخاتم000000
یزدطبس144000730000575000123500010400000
یزدمهريز960005500002900009500007900000
یزدمیبد000000
یزديزد05050004200008500006900000