نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان همدان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
همداناسدآباد047000008000006700000
همدانتويسرکان760005400003700009100007600000
همدانملاير760004400003100007200005800000
همداننهاوند760004500003100007600006400000
همدانهمدان04400003100007200005800000