نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان همدان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
همداناسدآباد07900000135000011300000
همدانتويسرکان130000910000620000153000012900000
همدانملاير13000074000052000012200009800000
همداننهاوند130000770000520000129000010800000
همدانهمدان074000052000012200009800000