نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان همدان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
همداناسدآباد037000006350005350000
همدانتويسرکان600004300002900007200006050000
همدانملاير600003500002450005750004600000
همداننهاوند600003600002450006050005050000
همدانهمدان03500002450005750004600000