نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان همدان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
همداناسدآباد026000004400003700000
همدانتويسرکان500003000002000005000004200000
همدانملاير500002400001700004000003200000
همداننهاوند500002500001700004200003500000
همدانهمدان02400001700004000003200000