نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان همدان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
همداناسدآباد0610000010400008700000
همدانتويسرکان9900070000048000011800009900000
همدانملاير990005700004000009400007500000
همداننهاوند990005900004000009900008300000
همدانهمدان05700004000009400007500000