نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان همدان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
همداناسدآباد031000005300004450000
همدانتويسرکان600003600002400006000005050000
همدانملاير600002900002050004800003850000
همداننهاوند600003000002050005050004200000
همدانهمدان02900002050004800003850000