نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان همدان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
همداناسدآباد010190980174149814576970
همدانتويسرکان1676981173898799798197369816640970
همدانملاير167698954598670798157379812641970
همداننهاوند167698993298670798166410013931970
همدانهمدان0954598670798157379812641970