نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان هرمزگان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
هرمزگانبندرعباس17000063000055000010600008900000
هرمزگانبندرلنگه170000720000600000010200000
هرمزگانحاجي آباد06000004600009900008200000
هرمزگانقشم000109000000
هرمزگانميناب15500060000046000008200000