نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان هرمزگان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
هرمزگانبندرعباس43000019100001690000325000027400000
هرمزگانبندرلنگه43000022100001850000031300000
هرمزگانحاجي آباد018500001400000304000025200000
هرمزگانقشم000334000000
هرمزگانميناب40000018500001400000025200000