نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان هرمزگان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
هرمزگانبندرعباس204000750000660000127000010700000
هرمزگانبندرلنگه204000865000720000012250000
هرمزگانحاجي آباد072000055000011900009850000
هرمزگانقشم000131000000
هرمزگانميناب18600072000055000009850000