نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان هرمزگان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
هرمزگانبندرعباس55469824638982180098419249735345970
هرمزگانبندرلنگه55469828508982386498040376970
هرمزگانحاجي آباد023864981805998392159832507970
هرمزگانقشم000430859800
هرمزگانميناب51599823864981805998032507970