نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان هرمزگان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
هرمزگانبندرعباس33400014700001300000250000021100000
هرمزگانبندرلنگه33400017000001420000024100000
هرمزگانحاجي آباد014200001080000234000019400000
هرمزگانقشم000257000000
هرمزگانميناب30400014200001080000019400000