نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان هرمزگان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
هرمزگانبندرعباس204000900000790000152500012850000
هرمزگانبندرلنگه2040001040000865000014700000
هرمزگانحاجي آباد0865000660000143000011800000
هرمزگانقشم000157000000
هرمزگانميناب186000865000660000011800000