نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان هرمزگان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
هرمزگانبندرعباس25700011300001000000192000016200000
هرمزگانبندرلنگه25700013100001090000018500000
هرمزگانحاجي آباد01090000830000180000014900000
هرمزگانقشم000198000000
هرمزگانميناب2340001090000830000014900000