نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان غربی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان غربیارومیه1320005050003100008400006850000
آذربايجان غربیاشنویه1140005050003100008500006850000
آذربايجان غربیبوکان840003850002650006600005650000
آذربايجان غربیپلدشت05050003250008400006850000
آذربايجان غربیپیرانشهر1140005050003250008400006850000
آذربايجان غربیتکاب720003500002150005750004800000
آذربايجان غربیچالدارن06000004300009850008150000
آذربايجان غربیخوی1200004550003000007700006250000
آذربايجان غربیسردشت1380004550003000007700006250000
آذربايجان غربیسلماس1020004550003000007700006250000
آذربايجان غربیشاهین دژ960004300003000007300006000000
آذربايجان غربیماکو1140005050003100008150006850000
آذربايجان غربیمهاباد1020004300002650007300006000000
آذربايجان غربیمیاندوآب960003850002650006700005500000
آذربايجان غربینقده1140004300003100007300006000000