نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان غربی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان غربیارومیه166000760000470000127000010300000
آذربايجان غربیاشنویه144000760000470000129000010300000
آذربايجان غربیبوکان10600058000040000010000008600000
آذربايجان غربیپلدشت0760000490000127000010300000
آذربايجان غربیپیرانشهر144000760000490000127000010300000
آذربايجان غربیتکاب910005300003300008700007200000
آذربايجان غربیچالدارن0910000650000149000012300000
آذربايجان غربیخوی15100069000045000011700009500000
آذربايجان غربیسردشت17400069000045000011700009500000
آذربايجان غربیسلماس12900069000045000011700009500000
آذربايجان غربیشاهین دژ12100065000045000011000009100000
آذربايجان غربیماکو144000760000470000103000012300000
آذربايجان غربیمهاباد12900065000040000011000009100000
آذربايجان غربیمیاندوآب12100058000040000010100008300000
آذربايجان غربینقده14400065000047000011000009100000