نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان غربی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان غربیارومیه216000990000610000165000013400000
آذربايجان غربیاشنویه187000990000610000168000013400000
آذربايجان غربیبوکان138000750000520000130000011200000
آذربايجان غربیپلدشت0990000640000165000013400000
آذربايجان غربیپیرانشهر187000990000640000165000013400000
آذربايجان غربیتکاب11800069000043000011300009400000
آذربايجان غربیچالدارن01180000850000194000016000000
آذربايجان غربیخوی196000900000590000152000012400000
آذربايجان غربیسردشت226000900000590000152000012400000
آذربايجان غربیسلماس168000900000590000152000012400000
آذربايجان غربیشاهین دژ157000850000590000143000011800000
آذربايجان غربیماکو187000990000610000160000013400000
آذربايجان غربیمهاباد168000850000520000143000011800000
آذربايجان غربیمیاندوآب157000750000520000108000013100000
آذربايجان غربینقده187000850000610000143000011800000