نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان غربی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان غربیارومیه1100004200002600007000005700000
آذربايجان غربیاشنویه950004200002600007000005700000
آذربايجان غربیبوکان700003200002200005500004700000
آذربايجان غربیپلدشت04200002700007000005700000
آذربايجان غربیپیرانشهر950004200002700007000005700000
آذربايجان غربیتکاب600002900001800004800004000000
آذربايجان غربیچالدارن05000003600008200006800000
آذربايجان غربیخوی1000003800002500006400005200000
آذربايجان غربیسردشت1150003800002500006400005200000
آذربايجان غربیسلماس850003800002500006400005200000
آذربايجان غربیشاهین دژ800003600002500006100005000000
آذربايجان غربیماکو950004200002600006800005700000
آذربايجان غربیمهاباد850003600002200006100005000000
آذربايجان غربیمیاندوآب800003200002200005600004600000
آذربايجان غربینقده950003600002600006100005000000