نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان غربی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان غربیارومیه2800001290000790000215000017400000
آذربايجان غربیاشنویه2400001290000790000218000017400000
آذربايجان غربیبوکان180000980000680000169000014600000
آذربايجان غربیپلدشت01290000830000215000017400000
آذربايجان غربیپیرانشهر2400001290000830000215000017400000
آذربايجان غربیتکاب150000900000560000147000012200000
آذربايجان غربیچالدارن015300001110000252000020800000
آذربايجان غربیخوی2500001170000770000198000016100000
آذربايجان غربیسردشت2900001170000770000198000016100000
آذربايجان غربیسلماس2200001170000770000198000016100000
آذربايجان غربیشاهین دژ2000001110000770000186000015300000
آذربايجان غربیماکو2400001290000790000208000018200000
آذربايجان غربیمهاباد2200001110000680000186000015300000
آذربايجان غربیمیاندوآب200000980000680000170000014000000
آذربايجان غربینقده2400001110000790000186000015300000