نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان غربی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان غربیارومیه36119816641001019098277349822445970
آذربايجان غربیاشنویه30959816641001019098281219822445970
آذربايجان غربیبوکان2321971264197877197218009818833970
آذربايجان غربیپلدشت016641001070697277349822445970
آذربايجان غربیپیرانشهر30959816641001070697277349822445970
آذربايجان غربیتکاب1934981160998722398189629715737970
آذربايجان غربیچالدارن019736981431898325079826831970
آذربايجان غربیخوی3224981509298993298255419820768970
آذربايجان غربیسردشت3740981509298993298255419820768970
آذربايجان غربیسلماس2837981509298993298255419820768970
آذربايجان غربیشاهین دژ2579981431898993298239939819736970
آذربايجان غربیماکو30959816641001019098268319823477970
آذربايجان غربیمهاباد2837981431898877197239939819736970
آذربايجان غربیمیاندوآب2579981264197877197219299818059970
آذربايجان غربینقده30959814318981019098239939819736970