نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان غربی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان غربیارومیه13200060500037000010100008200000
آذربايجان غربیاشنویه11400060500037000010200008200000
آذربايجان غربیبوکان840004600003200007900006800000
آذربايجان غربیپلدشت060500039000010100008200000
آذربايجان غربیپیرانشهر11400060500039000010100008200000
آذربايجان غربیتکاب720004200002600006900005750000
آذربايجان غربیچالدارن072000051500011800009800000
آذربايجان غربیخوی1200005450003600009250007500000
آذربايجان غربیسردشت1380005450003600009250007500000
آذربايجان غربیسلماس1020005450003600009250007500000
آذربايجان غربیشاهین دژ960005150003600008750007200000
آذربايجان غربیماکو1140006050003700009800008200000
آذربايجان غربیمهاباد1020005150003200008750007200000
آذربايجان غربیمیاندوآب960004600003200008050006600000
آذربايجان غربینقده1140005150003700008750007200000