نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مرکزی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مرکزیآستانه03700002200005300004700000
مرکزیآشتيان450002600002200004400003700000
مرکزیاراک530003100002200005300004500000
مرکزیتفرش450003100002300005300004500000
مرکزیتوره0370000064000000
مرکزیخمين600003700002600006500005300000
مرکزیخنداب04000000000
مرکزیدليجان450002300002000004000003500000
مرکزیساوه380002000001300003500002900000
مرکزیشازند0370000056000000
مرکزیشهراب03300000000
مرکزیفرمهین037000005300004700000
مرکزیمحلات450003100002200005300004500000
مرکزیمیلاجرد04400002300007200005800000
مرکزیکميجان04400002300007200005800000