نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مرکزی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مرکزیآستانه0799798490198116099810190970
مرکزیآشتيان1031985675984901989545987997970
مرکزیاراک11609867079849019811609989932970
مرکزیتفرش10319867079850309811609989932970
مرکزیتوره07997980139319800
مرکزیخمين128998799798567598143189811609970
مرکزیخنداب08771970000
مرکزیدليجان1031985030984385978900987739970
مرکزیساوه773984385972837987739986320970
مرکزیشازند07997980122549800
مرکزیشهراب07223980000
مرکزیفرمهین07997980101909811609970
مرکزیمحلات10319867079849019811609989932970
مرکزیمیلاجرد0954598490198157379812641970
مرکزیکميجان0503098954598157379812641970