نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مرکزی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مرکزیآستانه04800002900006900006100000
مرکزیآشتيان590003400002900005700004800000
مرکزیاراک690004000002900006900005900000
مرکزیتفرش590004000003000006900005900000
مرکزیتوره0480000083000000
مرکزیخمين780004800003400008500006900000
مرکزیخنداب05200000000
مرکزیدليجان590003000002600005200004600000
مرکزیساوه490002600001700004600003800000
مرکزیشازند0480000073000000
مرکزیشهراب04300000000
مرکزیفرمهین048000006900006100000
مرکزیمحلات590004000002900006900005900000
مرکزیمیلاجرد05700003000009400007500000
مرکزیکميجان05700003000009400007500000