نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مرکزی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مرکزیآستانه06200003800009000007900000
مرکزیآشتيان800004400003800007400006200000
مرکزیاراک900005200003800009000007700000
مرکزیتفرش800005200003900009000007700000
مرکزیتوره06200000108000000
مرکزیخمين10000062000044000011100009000000
مرکزیخنداب06800000000
مرکزیدليجان800003900003400006900006000000
مرکزیساوه600003400002200006000004900000
مرکزیشازند0620000095000000
مرکزیشهراب05600000000
مرکزیفرمهین062000007900009000000
مرکزیمحلات800005200003800009000007700000
مرکزیمیلاجرد074000038000012200009800000
مرکزیکميجان039000074000012200009800000