نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مرکزی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مرکزیآستانه02900001750004200003700000
مرکزیآشتيان360002050001750003500002900000
مرکزیاراک420002450001750004200003600000
مرکزیتفرش360002450001850004200003600000
مرکزیتوره0290000050500000
مرکزیخمين480002900002050005150004200000
مرکزیخنداب03200000000
مرکزیدليجان360001850001550003200002750000
مرکزیساوه300001550001000002750002300000
مرکزیشازند0290000044500000
مرکزیشهراب02600000000
مرکزیفرمهین029000004200003700000
مرکزیمحلات360002450001750004200003600000
مرکزیمیلاجرد03500001850005750004600000
مرکزیکميجان03500001850005750004600000