نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مرکزی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مرکزیآستانه02400001450003500003100000
مرکزیآشتيان360001700001450002900002400000
مرکزیاراک420002050001450003500003000000
مرکزیتفرش360002050001550003500003000000
مرکزیتوره0240000042000000
مرکزیخمين480002800001700004300003500000
مرکزیخنداب02650000000
مرکزیدليجان360001550001300002650002300000
مرکزیساوه30000130000850002300001900000
مرکزیشازند0240000037000000
مرکزیشهراب02150000000
مرکزیفرمهین024000003500003100000
مرکزیمحلات360002050001450003500003000000
مرکزیمیلاجرد02900001550004800003850000
مرکزیکميجان02900001550004800003850000