نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مرکزی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مرکزیآستانه02000001200002900002600000
مرکزیآشتيان300001400001200002400002000000
مرکزیاراک350001700001200002900002500000
مرکزیتفرش300001700001300002900002500000
مرکزیتوره0200000035000000
مرکزیخمين400002000001400003600002900000
مرکزیخنداب02200000000
مرکزیدليجان300001300001100002200001900000
مرکزیساوه25000110000700001900001600000
مرکزیشازند0200000031000000
مرکزیشهراب01800000000
مرکزیفرمهین020000003200002600000
مرکزیمحلات300001700001200002900002500000
مرکزیمیلاجرد02400001300004000003200000
مرکزیکميجان02400001300004000003200000