نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مازندران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مازندرانآمل690003800002900005900004800000
مازندرانبابل690004000003000006100005200000
مازندرانبابلسر880004800003000008300006100000
مازندرانبهشهر880005700004300009400007500000
مازندرانپلور02900000000
مازندرانتنکابن990005900004000009900008300000
مازندرانچالوس880005700003000009000007500000
مازندرانرامسر11800059000040000010100008300000
مازندرانرویان048000008300006900000
مازندرانرینه03400000000
مازندرانساري780004800003000008300006100000
مازندرانسوادکوه04800000000
مازندرانقائمشهر04800000000
مازندرانمحمودآباد0007500006100000
مازندراننمک آبرود 000000
مازندراننور04800000000
مازندراننوشهر880005600003000009000007500000
مازندراننکا05200000000