نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مازندران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مازندرانآمل350001600001200002500002000000
مازندرانبابل350001700001300002600002200000
مازندرانبابلسر450002000001300003500002600000
مازندرانبهشهر450002400001700004000003200000
مازندرانپلور01200000000
مازندرانتنکابن500002500001700004200003500000
مازندرانچالوس450002400001300003800003200000
مازندرانرامسر600002500001700004300003500000
مازندرانرویان020000003500002900000
مازندرانرینه01400000000
مازندرانساري400002000001300003500002600000
مازندرانسوادکوه02000000000
مازندرانقائمشهر02000000000
مازندرانمحمودآباد0003200002600000
مازندراننمک آبرود 000000
مازندراننور02000000000
مازندراننوشهر450002400001300003800003200000
مازندراننکا02200000000