نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مازندران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مازندرانآمل530002800002200004500003700000
مازندرانبابل530003100002300004700004000000
مازندرانبابلسر680003700002300006400004700000
مازندرانبهشهر680004400003300007200005800000
مازندرانپلور02200000000
مازندرانتنکابن760004500003100007600006400000
مازندرانچالوس680004400002300006900005800000
مازندرانرامسر910004500003100007800006400000
مازندرانرویان037000006400005300000
مازندرانرینه02600000000
مازندرانساري600003700002300006400004700000
مازندرانسوادکوه03700000000
مازندرانقائمشهر03700000000
مازندرانمحمودآباد0005800004700000
مازندراننمک آبرود 000000
مازندراننور03700000000
مازندراننوشهر680004300002300006900005800000
مازندراننکا04000000000