نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مازندران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مازندرانآمل420001900001450003000002400000
مازندرانبابل420002050001550003100002650000
مازندرانبابلسر540002400001550004200003100000
مازندرانبهشهر540002900002150004800003850000
مازندرانپلور01450000000
مازندرانتنکابن600003000002050005050004200000
مازندرانچالوس540002900001550004550003850000
مازندرانرامسر720003000002050005150004200000
مازندرانرویان024000004200003500000
مازندرانرینه01700000000
مازندرانساري480002400001550004200003100000
مازندرانسوادکوه02400000000
مازندرانقائمشهر02400000000
مازندرانمحمودآباد0003850003100000
مازندراننمک آبرود 000000
مازندراننور02400000000
مازندراننوشهر540002890001550004550003850000
مازندراننکا02650000000