نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مازندران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مازندرانآمل1160986320974901989932987997970
مازندرانبابل11609867079850309810190988771970
مازندرانبابلسر141898799798503098139319810190970
مازندرانبهشهر141898954598722398157379812641970
مازندرانپلور04901980000
مازندرانتنکابن000000
مازندرانچالوس000000
مازندرانرامسر000000
مازندرانرویان07997980139319811609970
مازندرانرینه05675980000
مازندرانساري128998799798503098139319810190970
مازندرانسوادکوه07997980000
مازندرانقائمشهر07997980000
مازندرانمحمودآباد000126419710190970
مازندراننمک آبرود 000000
مازندراننور07997980000
مازندراننوشهر000000
مازندراننکا08771970000