نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مازندران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مازندرانآمل900004900003800007700006200000
مازندرانبابل900005200003900007900006800000
مازندرانبابلسر11000062000039000010800007900000
مازندرانبهشهر11000074000056000012200009800000
مازندرانپلور03800000000
مازندرانتنکابن130000770000520000129000010800000
مازندرانچالوس11000074000039000011700009800000
مازندرانرامسر150000770000520000131000010800000
مازندرانرویان0620000010800009000000
مازندرانرینه04400000000
مازندرانساري10000062000039000010800007900000
مازندرانسوادکوه06200000000
مازندرانقائمشهر06200000000
مازندرانمحمودآباد0009800007900000
مازندراننمک آبرود 000000
مازندراننور06200000000
مازندراننوشهر11000073000039000011700009800000
مازندراننکا06800000000