نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان مازندران
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
مازندرانآمل420002250001750003600002900000
مازندرانبابل420002450001850003700003200000
مازندرانبابلسر540002900001850005050003700000
مازندرانبهشهر540003500002600005750004600000
مازندرانپلور01750000000
مازندرانتنکابن600003600002450006050005050000
مازندرانچالوس540003500001850005450004600000
مازندرانرامسر720003600002450006200005050000
مازندرانرویان029000005050004200000
مازندرانرینه02050000000
مازندرانساري480002900001850005050003700000
مازندرانسوادکوه02900000000
مازندرانقائمشهر02900000000
مازندرانمحمودآباد0004600003700000
مازندراننمک آبرود 000000
مازندراننور02900000000
مازندراننوشهر540003450001850005450004600000
مازندراننکا03200000000