نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان لرستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
لرستانازنا13000068000052000011700009500000
لرستانالشتر09500000156000013100000
لرستاناليگودرز13000074000052000012200009800000
لرستانبروجرد13000074000052000012200009800000
لرستانپلدختر1700001270000900000212000014700000
لرستانخرم آباد170000980000620000156000013100000
لرستاندورود150000770000520000129000010800000
لرستانرومشگان010800000178000015300000
لرستانزاغه0850000 131000000
لرستاننورآباد0950000770000156000013100000
لرستانکوهدشت1800001050000790000186000014600000