نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان لرستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
لرستانازنا990005200004000009000007300000
لرستانالشتر07300000120000010100000
لرستاناليگودرز990005700004000009400007500000
لرستانبروجرد990005700004000009400007500000
لرستانپلدختر127000980000690000163000011300000
لرستانخرم آباد127000750000480000120000010100000
لرستاندورود1180005900004000009900008300000
لرستانرومشگان08300000137000011800000
لرستانزاغه06500000101000000
لرستاننورآباد0730000590000120000010100000
لرستانکوهدشت138000810000610000143000011200000