نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان لرستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
لرستانازنا167698877197670798150929812254970
لرستانالشتر012254980201239816898970
لرستاناليگودرز167698954598670798157379812641970
لرستانبروجرد167698954598670798157379812641970
لرستانپلدختر21929716382981160998273479718962970
لرستانخرم آباد2192971264197799798201239816898970
لرستاندورود193498993298670798166410013931970
لرستانرومشگان013931980229619719736970
لرستانزاغه010964980168989700
لرستاننورآباد01225498993298201239816898970
لرستانکوهدشت23219713544981019098239939818833970