نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان لرستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
لرستانازنا500002200001700003800003100000
لرستانالشتر031000005100004300000
لرستاناليگودرز500002400001700004000003200000
لرستانبروجرد500002400001700004000003200000
لرستانپلدختر650003500002900005800004800000
لرستانخرم آباد650003200002000005100004300000
لرستاندورود600002500001700004200003500000
لرستانرومشگان035000005800005000000
لرستانزاغه0280000043000000
لرستاننورآباد03100002500005100004300000
لرستانکوهدشت700003400002600006100004700000