نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان لرستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
لرستانازنا600002650002050004550003700000
لرستانالشتر037000006100005150000
لرستاناليگودرز600002900002050004800003850000
لرستانبروجرد600002900002050004800003850000
لرستانپلدختر780004200003500006950005750000
لرستانخرم آباد780003850002400006100005150000
لرستاندورود720003000002050005050004200000
لرستانرومشگان042000006950006000000
لرستانزاغه0335000051500000
لرستاننورآباد03700003000006100005150000
لرستانکوهدشت840004100003100007300005650000