نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان لرستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
لرستانازنا760004000003100006900005600000
لرستانالشتر056000009200007800000
لرستاناليگودرز760004400003100007200005800000
لرستانبروجرد760004400003100007200005800000
لرستانپلدختر9800064000053000010500008700000
لرستانخرم آباد980005800003700009200007800000
لرستاندورود910004500003100007600006400000
لرستانرومشگان0640000010500009100000
لرستانزاغه0500000078000000
لرستاننورآباد05600004500009200007800000
لرستانکوهدشت10600062000047000011000008600000