نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان لرستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
لرستانازنا600003200002450005450004450000
لرستانالشتر044500007300006200000
لرستاناليگودرز600003500002450005750004600000
لرستانبروجرد600003500002450005750004600000
لرستانپلدختر780005050004200008350006900000
لرستانخرم آباد780004600002900007300006200000
لرستاندورود720003600002450006050005050000
لرستانرومشگان050500008350007200000
لرستانزاغه0400000062000000
لرستاننورآباد04450003600007300006200000
لرستانکوهدشت840004900003700008750006800000