نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گیلان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گیلانآستارا720003700002650006000005050000
گیلانآستانه اشرفيه030000004500003700000
گیلاناملش600003000002050005050004200000
گیلانبندر کیاشهر030000004500003700000
گیلانبندرانزلي420002900001700004800003850000
گیلانچابکسر031000005300004450000
گیلانرحیم آباد031000005300004450000
گیلانرشت420002400001550004200003500000
گیلانرضوانشهر030000005050004300000
گیلانرودبار024000004450003700000
گیلانرودسر03000002050005050004200000
گیلانسیاهکل030000005050004200000
گیلانشاندرمن030000005050004300000
گیلانصومعه سرا420002650001550004550003700000
گیلانطوالش031000005300004450000
گیلانفومن4200026500004550003700000
گیلانگوراب زرنيخ000000
گیلانلاهيجان420002650001700004550003700000
گیلانلشت نشاء000000
گیلانلنگرود420002900001700004800003850000
گیلانماسال030000005050004200000
گیلانهشتپر031000005300004300000
گیلانکلاچای030000005050004200000
گیلانکیاشهر000000