نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گیلان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گیلانآستارا600003100002200005000004200000
گیلانآستانه اشرفيه025000003800003100000
گیلاناملش500002500001700004200003500000
گیلانبندر کیاشهر025000003800003100000
گیلانبندرانزلي350002400001400004000003200000
گیلانچابکسر026000004400003700000
گیلانرحیم آباد026000004400003700000
گیلانرشت350002000001300003500002900000
گیلانرضوانشهر025000004200003600000
گیلانرودبار020000003700003100000
گیلانرودسر02500001700004200003500000
گیلانسیاهکل025000004200003500000
گیلانشاندرمن025000004200003600000
گیلانصومعه سرا350002200001300003800003100000
گیلانطوالش026000004400003700000
گیلانفومن3500022000003800003100000
گیلانگوراب زرنيخ000000
گیلانلاهيجان350002200001400003800003100000
گیلانلشت نشاء000000
گیلانلنگرود350002400001400004000003200000
گیلانماسال025000004200003500000
گیلانهشتپر026000004400003600000
گیلانکلاچای025000004200003500000
گیلانکیاشهر000000