نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گیلان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گیلانآستارا150000950000680000153000012900000
گیلانآستانه اشرفيه0770000011400009500000
گیلاناملش130000770000520000129000010800000
گیلانبندر کیاشهر0770000011400009500000
گیلانبندرانزلي9000074000044000012200009800000
گیلانچابکسر07900000135000011300000
گیلانرحیم آباد07900000135000011300000
گیلانرشت9000062000039000010800009000000
گیلانرضوانشهر07700000129000011100000
گیلانرودبار0620000011300009500000
گیلانرودسر0770000520000129000010800000
گیلانسیاهکل07700000129000010800000
گیلانشاندرمن07700000129000011100000
گیلانصومعه سرا9000068000039000011700009500000
گیلانطوالش07900000135000011300000
گیلانفومن90000680000011700009500000
گیلانگوراب زرنيخ000000
گیلانلاهيجان9000068000044000011700009500000
گیلانلشت نشاء000000
گیلانلنگرود9000074000044000012200009900000
گیلانماسال07700000129000010800000
گیلانهشتپر07900000135000011100000
گیلانکلاچای07700000129000010800000
گیلانکیاشهر000000