نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گیلان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گیلانآستارا720004450003200007200006050000
گیلانآستانه اشرفيه036000005400004450000
گیلاناملش600003600002450006050005050000
گیلانبندر کیاشهر036000005400004450000
گیلانبندرانزلي420003500002050005750004600000
گیلانچابکسر037000006350005350000
گیلانرحیم آباد037000006350005350000
گیلانرشت420002900001850005050004200000
گیلانرضوانشهر036000006050005150000
گیلانرودبار029000005350004450000
گیلانرودسر03600002450006050005050000
گیلانسیاهکل036000006050005050000
گیلانشاندرمن036000006050005150000
گیلانصومعه سرا420003200001850005450004450000
گیلانطوالش037000006350005350000
گیلانفومن4200032000005450004450000
گیلانگوراب زرنيخ000000
گیلانلاهيجان420003200002050005450004450000
گیلانلشت نشاء000000
گیلانلنگرود420003500002050005750004600000
گیلانماسال036000006050005050000
گیلانهشتپر037000006350005150000
گیلانکلاچای036000006050005050000
گیلانکیاشهر000000