نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گیلان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گیلانآستارا11800073000052000011800009900000
گیلانآستانه اشرفيه059000008800007300000
گیلاناملش990005900004000009900008300000
گیلانبندر کیاشهر059000008800007300000
گیلانبندرانزلي690005700003400009400007500000
گیلانچابکسر0610000010400008700000
گیلانرحیم آباد0610000010400008700000
گیلانرشت690004800003000008300006900000
گیلانرضوانشهر059000009900008500000
گیلانرودبار048000008700007300000
گیلانرودسر05900004000009900008300000
گیلانسیاهکل059000009900008300000
گیلانشاندرمن059000009900008500000
گیلانصومعه سرا690005200003000009000007300000
گیلانطوالش0610000010400008700000
گیلانفومن6900052000009000007300000
گیلانگوراب زرنيخ000000
گیلانلاهيجان690005200003400009000007300000
گیلانلشت نشاء000000
گیلانلنگرود690005700003400009400007600000
گیلانماسال059000009900008300000
گیلانهشتپر0610000010400008500000
گیلانکلاچای059000009900008300000
گیلانکیاشهر000000