نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گیلان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گیلانآستارا910005600004000009100007600000
گیلانآستانه اشرفيه045000006800005600000
گیلاناملش760004500003100007600006400000
گیلانبندر کیاشهر045000006800005600000
گیلانبندرانزلي530004400002600007200005800000
گیلانچابکسر047000008000006700000
گیلانرحیم آباد047000008000006700000
گیلانرشت530003700002300006400005300000
گیلانرضوانشهر045000007600006500000
گیلانرودبار037000006700005600000
گیلانرودسر04500003100007600006400000
گیلانسیاهکل045000007600006400000
گیلانشاندرمن045000007600006500000
گیلانصومعه سرا530004000002300006900005600000
گیلانطوالش047000008000006700000
گیلانفومن5300040000006900005600000
گیلانگوراب زرنيخ000000
گیلانلاهيجان530004000002600006900005600000
گیلانلشت نشاء000000
گیلانلنگرود530004400002600007200005800000
گیلانماسال045000007600006400000
گیلانهشتپر047000008000006500000
گیلانکلاچای045000007600006400000
گیلانکیاشهر000000