نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گلستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گلستانآزادشهر720003600000000
گلستانبندر گز 000000
گلستانترکمن03000002150005650004300000
گلستانعلي آباد7200031000005500004450000
گلستانگالیکش03700000000
گلستانگرگان600003100002150005650004300000
گلستانگنبدکاووس037000006100005050000
گلستانمينودشت037000006250005250000
گلستانکردکوي03000000000
گلستانکلاله03700002650006250005300000