نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گلستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گلستانآزادشهر19349811738980000
گلستانبندر گز 000000
گلستانترکمن0993298722398188339714318970
گلستانعلي آباد19349810190980180599814576970
گلستانگالیکش012254980000
گلستانگرگان1676981019098722398188339714318970
گلستانگنبدکاووس012254980201239816640970
گلستانمينودشت012254980207689817285970
گلستانکردکوي09932980000
گلستانکلاله01225498877197207689817414970