نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گلستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گلستانآزادشهر910005400000000
گلستانبندر گز 000000
گلستانترکمن04500003300008600006500000
گلستانعلي آباد9100047000008300006700000
گلستانگالیکش05600000000
گلستانگرگان760004700003300008600006500000
گلستانگنبدکاووس056000009200007600000
گلستانمينودشت056000009500007900000
گلستانکردکوي04500000000
گلستانکلاله05600004000009500008000000