نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گلستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گلستانآزادشهر1500009100000000
گلستانبندر گز 000000
گلستانترکمن0770000560000146000011100000
گلستانعلي آباد1500007900000140000011300000
گلستانگالیکش09500000000
گلستانگرگان130000790000560000146000011100000
گلستانگنبدکاووس09500000156000012900000
گلستانمينودشت09500000161000013400000
گلستانکردکوي07700000000
گلستانکلاله0950000680000161000013500000