نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گلستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گلستانآزادشهر720004300000000
گلستانبندر گز 000000
گلستانترکمن03600002600006800005150000
گلستانعلي آباد7200037000006600005350000
گلستانگالیکش04450000000
گلستانگرگان600003700002600006800005150000
گلستانگنبدکاووس044500007300006050000
گلستانمينودشت044500007500006300000
گلستانکردکوي03600000000
گلستانکلاله04450003200007500006350000