نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گلستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گلستانآزادشهر1180007000000000
گلستانبندر گز 000000
گلستانترکمن059000043000011200008500000
گلستانعلي آباد118000610000010800008700000
گلستانگالیکش07300000000
گلستانگرگان9900061000043000011200008500000
گلستانگنبدکاووس0730000012000009900000
گلستانمينودشت07300000124000010300000
گلستانکردکوي05900000000
گلستانکلاله0730000520000124000010400000