نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان گلستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
گلستانآزادشهر600003000000000
گلستانبندر گز 000000
گلستانترکمن02500001800004700003600000
گلستانعلي آباد6000026000004600003700000
گلستانگالیکش03100000000
گلستانگرگان500002600001800004700003600000
گلستانگنبدکاووس031000005100004200000
گلستانمينودشت031000005200004400000
گلستانکردکوي02500000000
گلستانکلاله03100002200005200004400000