نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کهگیلویه و بویراحمددهدشت014300001300000203000000
کهگیلویه و بویراحمدگچساران2850001200000830000203000017000000
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج01180000880000194000016000000