نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کهگیلویه و بویراحمددهدشت023993982180098340559800
کهگیلویه و بویراحمدگچساران47729820123981393198340559828508970
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج019736981470597325079826831970