نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کهگیلویه و بویراحمددهدشت010000001100000156000000
کهگیلویه و بویراحمدگچساران219000920000640000156000013100000
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج0910000680000149000012300000