نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کهگیلویه و بویراحمددهدشت061000055000008600000
کهگیلویه و بویراحمدگچساران1450005100003500008600007200000
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج05000003800008200006800000