نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کهگیلویه و بویراحمددهدشت0730000660000010300000
کهگیلویه و بویراحمدگچساران17400061000042000010300008650000
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج06000004500009850008150000