نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کهگیلویه و بویراحمددهدشت0875000790000012350000
کهگیلویه و بویراحمدگچساران174000730000505000123500010400000
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج072000054000011800009800000