نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کهگیلویه و بویراحمددهدشت018600001690000264000000
کهگیلویه و بویراحمدگچساران37000015600001080000264000022100000
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج015300001140000252000020800000