نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمانشاه
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانشاهاسلام آباد042000007200005700000
کرمانشاهپاوه650003800002500006300005200000
کرمانشاهجوانرود800003500002500005800005000000
کرمانشاهسرپل ذهاب8000000000
کرمانشاهسنقر031000005200004300000
کرمانشاهصحنه6000000000
کرمانشاهقصرشيرين8000000000
کرمانشاهگیلانغرب000000
کرمانشاهکرمانشاه650003200002900005500004700000
کرمانشاهکنگاور600002900001700004800004000000