نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمانشاه
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانشاهاسلام آباد043000007200006000000
کرمانشاهپاوه780004550003000007550006250000
کرمانشاهجوانرود960004200003000006950006000000
کرمانشاهسرپل ذهاب9600000000
کرمانشاهسنقر037000006250005150000
کرمانشاهصحنه7200000000
کرمانشاهقصرشيرين9600000000
کرمانشاهگیلانغرب000000
کرمانشاهکرمانشاه780003850003500006600005650000
کرمانشاهکنگاور720003500002050005750004800000