نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمانشاه
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانشاهاسلام آباد0650000010900009100000
کرمانشاهپاوه9800069000045000011400009500000
کرمانشاهجوانرود12100064000045000010500009100000
کرمانشاهسرپل ذهاب12100000000
کرمانشاهسنقر056000009500007800000
کرمانشاهصحنه9100000000
کرمانشاهقصرشيرين12100000000
کرمانشاهگیلانغرب000000
کرمانشاهکرمانشاه9800058000053000010000008600000
کرمانشاهکنگاور910005300003100008700007200000