نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمانشاه
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانشاهاسلام آباد051500008650007200000
کرمانشاهپاوه780005450003600009050007500000
کرمانشاهجوانرود960005050003600008350007200000
کرمانشاهسرپل ذهاب9600000000
کرمانشاهسنقر044500007500006200000
کرمانشاهصحنه7200000000
کرمانشاهقصرشيرين9600000000
کرمانشاهگیلانغرب000000
کرمانشاهکرمانشاه780004600004200007900006800000
کرمانشاهکنگاور720004200002450006900005750000