نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمانشاه
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانشاهاسلام آباد014318980238649819736970
کرمانشاهپاوه2192971509298993298247679820768970
کرمانشاهجوانرود2579981393198993298229619719736970
کرمانشاهسرپل ذهاب25799800000
کرمانشاهسنقر012254980207689816898970
کرمانشاهصحنه19349800000
کرمانشاهقصرشيرين25799800000
کرمانشاهگیلانغرب000000
کرمانشاهکرمانشاه21929712641971160998218009818833970
کرمانشاهکنگاور1934981160998670798189629715737970