نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانانار04000003000006600005500000
کرمانبم1200005700004600009700008100000
کرمانجيرفت1250006100005500009200008600000
کرمانرستم آباد05200000000
کرمانرفسنجان900004600003600007600006100000
کرمانسيرجان1000005000003600008200006800000
کرمانشهر بابک1100004500003600007600006100000
کرمانکرمان1100005000004000008200006800000