نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانانار01220000910000203000016900000
کرمانبم31000017400001400000298000024800000
کرمانجيرفت32000019800001690000330000026400000
کرمانرستم آباد016100000000
کرمانرفسنجان23000014000001110000237000018600000
کرمانسيرجان25000015300001110000252000020800000
کرمانشهر بابک28000013900001110000231000018600000
کرمانکرمان28000015300001220000252000020800000