نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانانار0720000540000120000010000000
کرمانبم1810001030000830000176000014700000
کرمانجيرفت18900011000001000000167000015600000
کرمانرستم آباد09500000000
کرمانرفسنجان136000830000650000140000011000000
کرمانسيرجان151000910000650000149000012300000
کرمانشهر بابک166000820000650000137000011000000
کرمانکرمان166000910000720000149000012300000