نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانانار015737981173898261869821800970
کرمانبم39989822445981805998384419831991970
کرمانجيرفت41279825541982180098425699834055970
کرمانرستم آباد020768980000
کرمانرفسنجان29669818059981431898305729823993970
کرمانسيرجان32249819736981431898325079826831970
کرمانشهر بابک36119817930981431898297989823993970
کرمانکرمان36119819736981573798325079826831970