نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانانار0940000700000156000013000000
کرمانبم23500013400001080000229000019100000
کرمانجيرفت24600015200001300000254000020300000
کرمانرستم آباد012400000000
کرمانرفسنجان1770001080000850000182000014300000
کرمانسيرجان1960001180000850000194000016000000
کرمانشهر بابک2160001070000850000178000014300000
کرمانکرمان2160001180000940000194000016000000