نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانانار04800003600007900006600000
کرمانبم14400068500055000011650009700000
کرمانجيرفت150000730000660000110500010300000
کرمانرستم آباد06250000000
کرمانرفسنجان1080005500004300009100007300000
کرمانسيرجان1200006000004300009850008150000
کرمانشهر بابک1320005400004300009100007300000
کرمانکرمان1320006000004800009850008150000