نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کرمان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کرمانانار05750004300009500007900000
کرمانبم144000820000660000140000011650000
کرمانجيرفت150000875000790000132500012350000
کرمانرستم آباد07500000000
کرمانرفسنجان10800066000051500010900008750000
کرمانسيرجان12000072000051500011800009800000
کرمانشهر بابک13200065000051500010900008750000
کرمانکرمان13200072000057500011800009800000