نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کردستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کردستانبانه960004600003200007900006800000
کردستانبيجار600003200002050005450004450000
کردستانديواندره03600002450006050005050000
کردستانسقز1140004300002450007200006050000
کردستانسنندج780004600003200007900006800000
کردستانقروه600003700002450006350005350000
کردستانمريوان840005450003600009200007500000
کردستانکامياران780004450003600007300006200000