نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کردستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کردستانبانه157000750000520000130000011200000
کردستانبيجار990005200003400009000007300000
کردستانديواندره05900004000009900008300000
کردستانسقز18700070000040000011800009900000
کردستانسنندج127000750000520000130000011200000
کردستانقروه9900061000040000010400008700000
کردستانمريوان138000900000590000151000012400000
کردستانکامياران127000730000590000120000010100000