نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کردستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کردستانبانه200000980000680000169000014600000
کردستانبيجار13000068000044000011700009500000
کردستانديواندره0770000520000129000010800000
کردستانسقز240000910000520000153000012900000
کردستانسنندج170000980000680000169000014600000
کردستانقروه130000790000520000135000011300000
کردستانمريوان1800001170000770000196000016100000
کردستانکامياران170000950000770000156000013100000