نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کردستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کردستانبانه960003850002650006600005650000
کردستانبيجار600002650001700004550003700000
کردستانديواندره03000002050005050004200000
کردستانسقز1140003600002050006000005050000
کردستانسنندج780003850002650006600005650000
کردستانقروه600003100002050005300004450000
کردستانمريوان840004550003000007650006250000
کردستانکامياران780003700003000006100005150000