نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کردستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کردستانبانه800003200002200005500004700000
کردستانبيجار500002200001400003800003100000
کردستانديواندره02500001700004200003500000
کردستانسقز950003000001700005000004200000
کردستانسنندج650003200002200005500004700000
کردستانقروه500002600001700004400003700000
کردستانمريوان700003800002500006400005200000
کردستانکامياران650003100002500005100004300000