نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کردستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کردستانبانه12100058000040000010000008600000
کردستانبيجار760004000002600006900005600000
کردستانديواندره04500003100007600006400000
کردستانسقز1440005400003100009100007600000
کردستانسنندج9800058000040000010000008600000
کردستانقروه760004700003100008000006700000
کردستانمريوان10600069000045000011600009500000
کردستانکامياران980005600004500009200007800000