نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان کردستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
کردستانبانه2579981264197877197218009818833970
کردستانبيجار167698877197567598150929812254970
کردستانديواندره0993298670798166410013931970
کردستانسقز3095981173898670798219299816640970
کردستانسنندج2192971264197877197218009818833970
کردستانقروه1676981019098670798174149814576970
کردستانمريوان2321971509298993298252839720768970
کردستانکامياران2192971225498993298201239816898970