نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان قم
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
قمقم500003000002200004400003800000