نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان شرقی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر8300064000040000010000008600000
آذربايجان شرقیاهر12900065000045000011000009100000
آذربايجان شرقیبخشایش12100058000047000010000008600000
آذربايجان شرقیبستان آباد 04700003100008000006700000
آذربايجان شرقیبناب1290005600003300009200007800000
آذربايجان شرقیتبریز12100064000047000010000008600000
آذربايجان شرقیجلفا14400065000045000010000008600000
آذربايجان شرقیخدا آفرین212000910000580000149000012300000
آذربايجان شرقیسراب12900064000053000010000008600000
آذربايجان شرقیشبستر12900065000045000011000009100000
آذربايجان شرقیعجب شیر05300004000008700007200000
آذربايجان شرقیمراغه1450005600004000009200007800000
آذربايجان شرقیمرند14400065000045000011000009100000
آذربايجان شرقیمیانه910004700004000008000006700000
آذربايجان شرقیهادی شهر07200000120000010000000
آذربايجان شرقیهریس0580000010000008600000
آذربايجان شرقیهشترود05300002600008700007200000
آذربايجان شرقیکلیبر14400069000045000011400009500000