نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان شرقی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر660004200002650006600005650000
آذربايجان شرقیاهر1020004300003000007300006000000
آذربايجان شرقیبخشایش960003850003100006600005650000
آذربايجان شرقیبستان آباد 03100002050005300004450000
آذربايجان شرقیبناب1020003700002150006100005150000
آذربايجان شرقیتبریز960004200003100006600005650000
آذربايجان شرقیجلفا1140004300003000006600005650000
آذربايجان شرقیخدا آفرین1680006000003850009850008150000
آذربايجان شرقیسراب1020004200003500006600005650000
آذربايجان شرقیشبستر1020004300003000007300006000000
آذربايجان شرقیعجب شیر03500002650005750004800000
آذربايجان شرقیمراغه1150003700002650006100005150000
آذربايجان شرقیمرند1140004300003000007300006000000
آذربايجان شرقیمیانه720003100002650005300004450000
آذربايجان شرقیهادی شهر048000007900006600000
آذربايجان شرقیهریس038500006600005650000
آذربايجان شرقیهشترود03500001700005750004800000
آذربايجان شرقیکلیبر1140004550003000007550006250000