نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان شرقی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر550003500002200005500004700000
آذربايجان شرقیاهر850003600002500006100005000000
آذربايجان شرقیبخشایش800003200002600005500004700000
آذربايجان شرقیبستان آباد 02600001700004400003700000
آذربايجان شرقیبناب850003100001800005100004300000
آذربايجان شرقیتبریز800003500002600005500004700000
آذربايجان شرقیجلفا950003600002500005500004700000
آذربايجان شرقیخدا آفرین1400005000003200008200006800000
آذربايجان شرقیسراب850003500002900005500004700000
آذربايجان شرقیشبستر850003600002500006100005000000
آذربايجان شرقیعجب شیر02900002200004800004000000
آذربايجان شرقیمراغه960003100002200005100004300000
آذربايجان شرقیمرند950003600002500006100005000000
آذربايجان شرقیمیانه600002600002200004400003700000
آذربايجان شرقیهادی شهر040000006600005500000
آذربايجان شرقیهریس032000005500004700000
آذربايجان شرقیهشترود02900001400004800004000000
آذربايجان شرقیکلیبر950003800002500006300005200000