نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان شرقی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر108000830000520000130000011200000
آذربايجان شرقیاهر168000850000590000143000011800000
آذربايجان شرقیبخشایش157000750000610000130000011200000
آذربايجان شرقیبستان آباد 061000040000010400008700000
آذربايجان شرقیبناب168000730000430000120000010100000
آذربايجان شرقیتبریز157000830000610000130000011200000
آذربايجان شرقیجلفا187000850000590000130000011200000
آذربايجان شرقیخدا آفرین2760001180000750000194000016000000
آذربايجان شرقیسراب168000830000690000130000011200000
آذربايجان شرقیشبستر168000850000590000143000011800000
آذربايجان شرقیعجب شیر069000052000011300009400000
آذربايجان شرقیمراغه189000730000520000120000010100000
آذربايجان شرقیمرند187000850000590000143000011800000
آذربايجان شرقیمیانه11800061000052000010400008700000
آذربايجان شرقیهادی شهر09400000156000013000000
آذربايجان شرقیهریس07500000130000011200000
آذربايجان شرقیهشترود069000034000011300009400000
آذربايجان شرقیکلیبر187000900000590000148000012400000