نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان آذربايجان شرقی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
آذربايجان شرقیآذرشهر660005050003200007900006800000
آذربايجان شرقیاهر1020005150003600008750007200000
آذربايجان شرقیبخشایش960004600003700007900006800000
آذربايجان شرقیبستان آباد 03700002450006350005350000
آذربايجان شرقیبناب1020004450002600007300006200000
آذربايجان شرقیتبریز960005050003700007900006800000
آذربايجان شرقیجلفا1140005150003600007900006800000
آذربايجان شرقیخدا آفرین16800072000046000011800009800000
آذربايجان شرقیسراب1020005050004200007900006800000
آذربايجان شرقیشبستر1020005150003600008750007200000
آذربايجان شرقیعجب شیر04200003200006900005750000
آذربايجان شرقیمراغه1152004450003200007300006200000
آذربايجان شرقیمرند1140005150003600008750007200000
آذربايجان شرقیمیانه720003700003200006350005350000
آذربايجان شرقیهادی شهر057500009500007900000
آذربايجان شرقیهریس046000007900006800000
آذربايجان شرقیهشترود04200002050006900005750000
آذربايجان شرقیکلیبر1140005450003600009050007500000