نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سيستان و بلوچستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سيستان و بلوچستانايرانشهر186000905000805000155500012950000
سيستان و بلوچستانچابهار2580001040000865000014700000
سيستان و بلوچستانخاش01070000875000014800000
سيستان و بلوچستانزابل2220001070000875000014800000
سيستان و بلوچستانزاهدان210000875000790000148000012350000