نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سيستان و بلوچستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سيستان و بلوچستانايرانشهر186000755000670000129500010800000
سيستان و بلوچستانچابهار258000865000720000012250000
سيستان و بلوچستانخاش0890000730000012350000
سيستان و بلوچستانزابل222000890000730000012350000
سيستان و بلوچستانزاهدان210000730000660000123500010300000