نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سيستان و بلوچستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سيستان و بلوچستانايرانشهر51599824767982192998428279835603970
سيستان و بلوچستانچابهار70949828508982386498040376970
سيستان و بلوچستانخاش023993984063498029540970
سيستان و بلوچستانزابل60629829540972399398040634970
سيستان و بلوچستانزاهدان56759823993982180098406349834055970