نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سيستان و بلوچستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سيستان و بلوچستانايرانشهر30400014800001310000255000021200000
سيستان و بلوچستانچابهار42300017000001420000024100000
سيستان و بلوچستانخاش017600001430000024200000
سيستان و بلوچستانزابل36400017600001430000024200000
سيستان و بلوچستانزاهدان33800014300001300000242000020300000