نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سيستان و بلوچستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سيستان و بلوچستانايرانشهر15500063000056000010800009000000
سيستان و بلوچستانچابهار215000720000600000010200000
سيستان و بلوچستانخاش0740000610000010300000
سيستان و بلوچستانزابل185000740000610000010300000
سيستان و بلوچستانزاهدان17500061000055000010300008600000