نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سيستان و بلوچستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سيستان و بلوچستانايرانشهر40000019200001700000332000027600000
سيستان و بلوچستانچابهار55000022100001850000031300000
سيستان و بلوچستانخاش018600003150000022900000
سيستان و بلوچستانزابل47000022900001860000031500000
سيستان و بلوچستانزاهدان44000018600001690000315000026400000