نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سيستان و بلوچستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سيستان و بلوچستانايرانشهر23400011400001010000196000016300000
سيستان و بلوچستانچابهار32500013100001090000018500000
سيستان و بلوچستانخاش013500001100000018600000
سيستان و بلوچستانزابل28000013500001100000018600000
سيستان و بلوچستانزاهدان26000011000001000000186000015600000