نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سمنان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سمنانچهل دختر04300003200007200006050000
سمناندامغان420002600001850004450003600000
سمنانسمنان360002450001750004200003600000
سمنانشاهرود600003200002450005450004600000
سمنانشهمیرزاد02900000000
سمنانگرمسار24000105000500001400001400000
سمنانمهدي شهر360003700002600006600005350000