نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سمنان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سمنانچهل دختر03000002200005000004200000
سمناندامغان350001800001300003100002500000
سمنانسمنان300001700001200002900002500000
سمنانشاهرود500002200001700003800003200000
سمنانشهمیرزاد02000000000
سمنانگرمسار20000720003600096000960000
سمنانمهدي شهر300002600001800004600003700000