نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سمنان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سمنانچهل دختر03600002650006000005050000
سمناندامغان420002150001550003700003000000
سمنانسمنان360002050001450003500003000000
سمنانشاهرود600002650002050004550003850000
سمنانشهمیرزاد02400000000
سمنانگرمسار2400086000430001150001150000
سمنانمهدي شهر360003100002150005500004450000