نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سمنان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سمنانچهل دختر0910000680000153000012900000
سمناندامغان900005600003900009500007700000
سمنانسمنان800005200003800009000007700000
سمنانشاهرود13000068000052000011700009800000
سمنانشهمیرزاد06200000000
سمنانگرمسار500002200001000003000003000000
سمنانمهدي شهر80000790000560000140000011300000