نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سمنان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سمنانچهل دختر070000052000011800009900000
سمناندامغان690004300003000007300005900000
سمنانسمنان590004000002900006900005900000
سمنانشاهرود990005200004000009000007500000
سمنانشهمیرزاد04800000000
سمنانگرمسار39000170000800002300002300000
سمنانمهدي شهر5900061000043000010800008700000