نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان سمنان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
سمنانچهل دختر05400004000009100007600000
سمناندامغان530003300002300005600004500000
سمنانسمنان450003100002200005300004500000
سمنانشاهرود760004000003100006900005800000
سمنانشهمیرزاد03700000000
سمنانگرمسار30000130000600001800001800000
سمنانمهدي شهر450004700003300008300006700000