نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان زنجان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
زنجانابهر450002200001500003700003100000
زنجانزنجان530004400003100007200005800000
زنجانطارم6000000000