نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان زنجان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
زنجانابهر360001750001200002900002450000
زنجانزنجان420002450001550004800003600000
زنجانطارم4800000000