نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان زنجان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
زنجانابهر30000120000840002000001700000
زنجانزنجان350001700001100002900002500000
زنجانطارم4000000000