نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خوزستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خوزستانآبادان31000016900001290000282000023100000
خوزستاناميديه015600001290000264000022100000
خوزستانانديمشک2000001290000980000208000017400000
خوزستاناهواز25000015300001170000252000020800000
خوزستانايذه015600001290000264000022100000
خوزستانبندرماهشهر31000015300000282000023100000
خوزستانبهبهان31000017000001220000286000023800000
خوزستانخرمشهر31000015600001110000264000022100000
خوزستاندزفول2000001290000900000208000017400000
خوزستانرامهرمز25000018500001400000304000025200000
خوزستانسربندر016900000282000023100000
خوزستانشوش15700010400007550000175500013100000
خوزستانشوش دانیال2000001350000980000229000017000000
خوزستانشوشتر20000014000001110000231000018600000
خوزستانمسجدسليمان24000015300001290000252000020800000