نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خوزستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خوزستانآبادان14400066000050500011050009100000
خوزستاناميديه061000050500010300008650000
خوزستانانديمشک960005050003850008150006850000
خوزستاناهواز1200006000004550009850008150000
خوزستانايذه061000050000010300008650000
خوزستانبندرماهشهر144000600000011050009100000
خوزستانبهبهان14400067000048000011150009350000
خوزستانخرمشهر14400061000043000010300008650000
خوزستاندزفول960005050003500008150006850000
خوزستانرامهرمز12000072000055000011900009850000
خوزستانسربندر0660000011050009100000
خوزستانشوش دانیال960005300003850008900006700000
خوزستانشوش 000000
خوزستانشوشتر960005500004300009100007300000
خوزستانمسجدسليمان1140006000005050009850008150000