نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خوزستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خوزستانآبادان1810001000000760000167000013700000
خوزستاناميديه0920000760000156000013100000
خوزستانانديمشک121000760000580000123000010300000
خوزستاناهواز151000910000690000149000012300000
خوزستانايذه0920000760000156000013100000
خوزستانبندرماهشهر1810009100000167000013700000
خوزستانبهبهان1810001010000720000169000014100000
خوزستانخرمشهر181000920000650000156000013100000
خوزستاندزفول121000760000530000123000010300000
خوزستانرامهرمز1510001090000830000180000014900000
خوزستانسربندر010000000167000013700000
خوزستانشوش121000800000580000135000010100000
خوزستانشوش دانیال121000800000580000135000010100000
خوزستانشوشتر121000830000650000137000011000000
خوزستانمسجدسليمان144000910000760000149000012300000