نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خوزستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خوزستانآبادان144000790000605000132500010900000
خوزستاناميديه0730000605000123500010400000
خوزستانانديمشک960006050004600009800008200000
خوزستاناهواز12000072000054500011800009800000
خوزستانايذه0730000600000123500010400000
خوزستانبندرماهشهر1440007200000132500010900000
خوزستانبهبهان144000805000575000134000011200000
خوزستانخرمشهر144000730000515000123500010400000
خوزستاندزفول960006050004200009800008200000
خوزستانرامهرمز120000865000660000143000011800000
خوزستانسربندر07900000132500010900000
خوزستانشوش دانیال9600063500046000010700008050000
خوزستانشوش 000000
خوزستانشوشتر9600066000051500010900008750000
خوزستانمسجدسليمان11400072000060500011800009800000