نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خوزستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خوزستانآبادان2350001300000990000217000017800000
خوزستاناميديه01200000990000203000017000000
خوزستانانديمشک157000990000750000160000013400000
خوزستاناهواز1960001180000900000194000016000000
خوزستانايذه01200000990000203000017000000
خوزستانبندرماهشهر23500011800000217000017800000
خوزستانبهبهان2350001310000940000220000018300000
خوزستانخرمشهر2350001200000850000203000017000000
خوزستاندزفول157000990000690000160000013400000
خوزستانرامهرمز19600014200001080000234000019400000
خوزستانسربندر013000000217000017800000
خوزستانشوش121000800000580000135000010100000
خوزستانشوش دانیال1570001040000750000176000013100000
خوزستانشوشتر1570001080000850000178000014300000
خوزستانمسجدسليمان1870001180000990000194000016000000