نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خوزستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خوزستانآبادان1200005500004200009200007600000
خوزستاناميديه05100004200008600007200000
خوزستانانديمشک800004200003200006800005700000
خوزستاناهواز1000005000003800008200006800000
خوزستانايذه05100004200008600007200000
خوزستانبندرماهشهر12000055000009200007600000
خوزستانبهبهان1200005600004000009300007800000
خوزستانخرمشهر1200005100003600008600007200000
خوزستاندزفول800004200002900006800005700000
خوزستانرامهرمز1000006000004600009900008200000
خوزستانسربندر055000009200007600000
خوزستانشوش دانیال800004400003200007400005600000
خوزستانشوش 000000
خوزستانشوشتر800004600003600007600006100000
خوزستانمسجدسليمان950005000004200008200006800000