نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خوزستان
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خوزستانآبادان39989821800981664100363779829798970
خوزستاناميديه020123981664100340559828508970
خوزستانانديمشک25799816641001264197268319822445970
خوزستاناهواز32249819736981509298325079826831970
خوزستانايذه020123981664100340559828508970
خوزستانبندرماهشهر39989819736980363779829798970
خوزستانبهبهان39989821929981573798368939830701970
خوزستانخرمشهر39989820123981431898340559828508970
خوزستاندزفول25799816641001160998268319822445970
خوزستانرامهرمز32249823864981805998392159832507970
خوزستانسربندر021800980363779829798970
خوزستانشوش20252713415989739498226394716898970
خوزستانشوش دانیال25799817414981264197295409721929970
خوزستانشوشتر25799818059981431898297989823993970
خوزستانمسجدسليمان30959819736981664100325079826831970