نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان شمالی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان شمالیآشخانه051500008750007200000
خراسان شمالیاسفراين1080005450004450009050007450000
خراسان شمالیبام05450004450009050007450000
خراسان شمالیبجنورد1020005450004200009650007450000
خراسان شمالیشيروان1140005750004600009800007900000
خراسان شمالیصفی آباد05450000000
خراسان شمالیفالوج1140005750004600009800007900000