نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان شمالی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان شمالیآشخانه011100000186000015300000
خراسان شمالیاسفراين2300001170000950000192000015900000
خراسان شمالیبام01170000950000192000015900000
خراسان شمالیبجنورد22000011700001530000217000015900000
خراسان شمالیشيروان2400001220000980000208000016900000
خراسان شمالیصفی آباد011700000000
خراسان شمالیفالوج2400001220000980000208000016900000