نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان شمالی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان شمالیآشخانه014318980239939819736970
خراسان شمالیاسفراين29669815092981225498247679820510970
خراسان شمالیبام015092981225498247679820510970
خراسان شمالیبجنورد28379815092981973698279929820510970
خراسان شمالیشيروان30959815737981264197268319821800970
خراسان شمالیصفی آباد015092980000
خراسان شمالیفالوج30959815737981264197268319821800970