نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان شمالی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان شمالیآشخانه0650000011000009100000
خراسان شمالیاسفراين13600069000056000011400009400000
خراسان شمالیبام069000056000011400009400000
خراسان شمالیبجنورد12900091000069000012200009400000
خراسان شمالیشيروان144000720000580000123000010000000
خراسان شمالیصفی آباد06900000000
خراسان شمالیفالوج144000720000580000123000010000000