نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان شمالی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان شمالیآشخانه036000006100005000000
خراسان شمالیاسفراين900003800003100006300005200000
خراسان شمالیبام03800003100006300005200000
خراسان شمالیبجنورد850003800002900006700005200000
خراسان شمالیشيروان950004000003200006800005500000
خراسان شمالیصفی آباد03800000000
خراسان شمالیفالوج950004000003200006800005500000