نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان شمالی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان شمالیآشخانه08500000143000011800000
خراسان شمالیاسفراين177000900000730000148000012200000
خراسان شمالیبام0900000730000148000012200000
خراسان شمالیبجنورد1680001180000900000167000012200000
خراسان شمالیشيروان187000940000750000160000013000000
خراسان شمالیصفی آباد09000000000
خراسان شمالیفالوج187000940000750000160000013000000