نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان شمالی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان شمالیآشخانه043000007300006000000
خراسان شمالیاسفراين1080004550003700007550006200000
خراسان شمالیبام04550003700007550006200000
خراسان شمالیبجنورد1020004550003500008050006200000
خراسان شمالیشيروان1140004800003850008150006600000
خراسان شمالیصفی آباد04550000000
خراسان شمالیفالوج1140004800003850008150006600000