نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان رضوی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان رضویباخزرجام012400000000
خراسان رضویبجستان2350001200000990000203000017000000
خراسان رضویبردسکن196000990000870000160000013400000
خراسان رضویتايباد2350001200000990000203000017000000
خراسان رضویتربت جام2160001180000900000194000016000000
خراسان رضویتربت حيدريه1960001160000900000191000016000000
خراسان رضویخلیل آباد010400000170000000
خراسان رضویخواف2350001120000870000187000015600000
خراسان رضویدرگز2350001160000900000191000016000000
خراسان رضویدوغارون011800000000
خراسان رضویسبزوار196000850000610000143000011800000
خراسان رضویسرخس000000
خراسان رضویقدمگاه010800000172000000
خراسان رضویقوچان196000990000760000160000013700000
خراسان رضویگناباد2350001200000850000203000017000000
خراسان رضویمشهد1960001130000900000191000016000000
خراسان رضوینيشابور0990000520000160000013400000
خراسان رضویکاشمر010400000176000014300000