نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان رضوی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان رضویباخزرجام06250000000
خراسان رضویبجستان14400061000050500010300008650000
خراسان رضویبردسکن1200005050004450008150006850000
خراسان رضویتايباد14400061000050500010300008650000
خراسان رضویتربت جام1320006000004550009850008150000
خراسان رضویتربت حيدريه1200005900004550009700008150000
خراسان رضویخلیل آباد0530000086500000
خراسان رضویخواف1440005650004450009500007900000
خراسان رضویدرگز1440005900004550009700008150000
خراسان رضویدوغارون06000000000
خراسان رضویسبزوار1200004300003100007300006000000
خراسان رضویسرخس000000
خراسان رضویقدمگاه0550000087500000
خراسان رضویقوچان1200005050003850008150006950000
خراسان رضویگناباد14400061000043000010300008650000
خراسان رضویمشهد1200005750004550009700008150000
خراسان رضوینيشابور05050002650008150006850000
خراسان رضویکاشمر053000008900007300000