نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان رضوی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان رضویباخزرجام016100000000
خراسان رضویبجستان31000015600001290000264000022100000
خراسان رضویبردسکن25000012900001130000208000017400000
خراسان رضویتايباد31000015600001290000264000022100000
خراسان رضویتربت جام28000015300001170000252000020800000
خراسان رضویتربت حيدريه25000015100001170000248000020800000
خراسان رضویخلیل آباد013500000221000000
خراسان رضویخواف31000014600001130000243000020300000
خراسان رضویدرگز3100001510000780000248000020800000
خراسان رضویدوغارون015300000000
خراسان رضویسبزوار2500001110000790000186000015300000
خراسان رضویسرخس000000
خراسان رضویقدمگاه014000000224000000
خراسان رضویقوچان2500001290000990000208000017800000
خراسان رضویگناباد31000015600001110000264000022100000
خراسان رضویمشهد25000014700001170000248000020800000
خراسان رضوینيشابور01290000680000208000017400000
خراسان رضویکاشمر013500000229000018600000