نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان رضوی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان رضویباخزرجام09500000000
خراسان رضویبجستان181000920000760000156000013100000
خراسان رضویبردسکن151000760000670000123000010300000
خراسان رضویتايباد181000920000760000156000013100000
خراسان رضویتربت جام166000910000690000149000012300000
خراسان رضویتربت حيدريه151000890000690000147000012300000
خراسان رضویخلیل آباد08000000131000000
خراسان رضویخواف181000860000670000144000012000000
خراسان رضویدرگز181000890000690000147000012300000
خراسان رضویدوغارون09100000000
خراسان رضویسبزوار15100065000047000011000009100000
خراسان رضویسرخس000000
خراسان رضویقدمگاه08300000132000000
خراسان رضویقوچان151000760000580000123000010500000
خراسان رضویگناباد181000920000650000156000013100000
خراسان رضویمشهد151000870000690000147000012300000
خراسان رضوینيشابور0760000400000123000010300000
خراسان رضویکاشمر08000000135000011000000