نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان رضوی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان رضویباخزرجام020768980000
خراسان رضویبجستان39989820123981664100340559828508970
خراسان رضویبردسکن32249816641001457697268319822445970
خراسان رضویتايباد39989820123981664100340559828508970
خراسان رضویتربت جام36119819736981509298325079826831970
خراسان رضویتربت حيدريه32249819478981509298319919826831970
خراسان رضویخلیل آباد017414980285089800
خراسان رضویخواف39989818833971457697313469726186970
خراسان رضویدرگز39989819478981006198319919826831970
خراسان رضویدوغارون019736980000
خراسان رضویسبزوار32249814318981019098239939819736970
خراسان رضویسرخس000000
خراسان رضویقدمگاه018059980288959800
خراسان رضویقوچان32249816641001277097268319822961970
خراسان رضویگناباد39989820123981431898340559828508970
خراسان رضویمشهد32249818962971509298319919826831970
خراسان رضوینيشابور01664100877197268319822445970
خراسان رضویکاشمر017414980295409723993970