نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان رضوی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان رضویباخزرجام05200000000
خراسان رضویبجستان1200005100004200008600007200000
خراسان رضویبردسکن1000004200003700006800005700000
خراسان رضویتايباد1200005100004200008600007200000
خراسان رضویتربت جام1100005000003800008200006800000
خراسان رضویتربت حيدريه1000004900003800008100006800000
خراسان رضویخلیل آباد0440000072000000
خراسان رضویخواف1200004700003700007900006600000
خراسان رضویدرگز1200004900003800008100006800000
خراسان رضویدوغارون05000000000
خراسان رضویسبزوار1000003600002600006100005000000
خراسان رضویسرخس000000
خراسان رضویقدمگاه0460000073000000
خراسان رضویقوچان1000004200003200006800005800000
خراسان رضویگناباد1200005100003600008600007200000
خراسان رضویمشهد1000004800003800008100006800000
خراسان رضوینيشابور04200002200006800005700000
خراسان رضویکاشمر044000007400006100000