نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان رضوی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان رضویباخزرجام07500000000
خراسان رضویبجستان144000730000605000123500010400000
خراسان رضویبردسکن1200006050005350009800008200000
خراسان رضویتايباد144000730000605000123500010400000
خراسان رضویتربت جام13200072000054500011800009800000
خراسان رضویتربت حيدريه12000071000054500011650009800000
خراسان رضویخلیل آباد06350000104000000
خراسان رضویخواف14400068000053500011400009500000
خراسان رضویدرگز14400071000054500011650009800000
خراسان رضویدوغارون07200000000
خراسان رضویسبزوار1200005150003700008750007200000
خراسان رضویسرخس000000
خراسان رضویقدمگاه06600000105000000
خراسان رضویقوچان1200006050004600009800008350000
خراسان رضویگناباد144000730000515000123500010400000
خراسان رضویمشهد12000069000054500011650009800000
خراسان رضوینيشابور06050003200009800008200000
خراسان رضویکاشمر0635000010700008750000