نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان جنوبی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان جنوبیبشرویه2460001200000990000203000017000000
خراسان جنوبیبیرجند28500013400001180000229000019100000
خراسان جنوبیخوسف012400000000
خراسان جنوبیسربیشه000000
خراسان جنوبیفردوس2560001300000900000217000017800000
خراسان جنوبیفریمان011800000000
خراسان جنوبیقائن28500014200001080000217000019400000