نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان جنوبی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان جنوبیبشرویه189000920000760000156000013100000
خراسان جنوبیبیرجند2190001030000910000176000014700000
خراسان جنوبیخوسف09500000000
خراسان جنوبیسربیشه000000
خراسان جنوبیفردوس1970001000000690000167000013700000
خراسان جنوبیفریمان09100000000
خراسان جنوبیقائن2190001090000830000167000014900000