نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان جنوبی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان جنوبیبشرویه150000730000605000123500010400000
خراسان جنوبیبیرجند174000820000720000140000011650000
خراسان جنوبیخوسف07500000000
خراسان جنوبیسربیشه000000
خراسان جنوبیفردوس156000790000545000132500010900000
خراسان جنوبیفریمان07200000000
خراسان جنوبیقائن174000865000660000132500011800000