نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان جنوبی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان جنوبیبشرویه32000015600001290000264000022100000
خراسان جنوبیبیرجند37000017400001530000298000024800000
خراسان جنوبیخوسف016100000000
خراسان جنوبیسربیشه000000
خراسان جنوبیفردوس33000016900001170000282000023100000
خراسان جنوبیفریمان015300000000
خراسان جنوبیقائن37000018500001400000282000025200000