نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان جنوبی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان جنوبیبشرویه1250005100004200008600007200000
خراسان جنوبیبیرجند1450005700005000009700008100000
خراسان جنوبیخوسف05200000000
خراسان جنوبیسربیشه000000
خراسان جنوبیفردوس1300005500003800009200007600000
خراسان جنوبیفریمان05000000000
خراسان جنوبیقائن1450006000004600009200008200000