نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان جنوبی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان جنوبیبشرویه41279820123981664100340559828508970
خراسان جنوبیبیرجند47729822445981973698384419831991970
خراسان جنوبیخوسف020768980000
خراسان جنوبیسربیشه000000
خراسان جنوبیفردوس42569721800981509298363779829798970
خراسان جنوبیفریمان019736980000
خراسان جنوبیقائن47729823864981805998363779832507970