نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان خراسان جنوبی
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
خراسان جنوبیبشرویه15000061000050500010300008650000
خراسان جنوبیبیرجند17400068500060000011650009700000
خراسان جنوبیخوسف06250000000
خراسان جنوبیسربیشه000000
خراسان جنوبیفردوس15600066000045500011050009100000
خراسان جنوبیفریمان06000000000
خراسان جنوبیقائن17400072000055000011050009850000