نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان چهارمحال و بختياری
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
چهارمحال و بختياریبروجن10600058000047000010100008600000
چهارمحال و بختياریشهرکرد910005300004000008700007200000
چهارمحال و بختياریفارسان9100069000053000011400009500000
چهارمحال و بختياریلردگان12100069000056000011400009600000