نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان چهارمحال و بختياری
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
چهارمحال و بختياریبروجن23219712641971019098219299818833970
چهارمحال و بختياریشهرکرد1934981160998877197189629715737970
چهارمحال و بختياریفارسان19349815092981160998247679820768970
چهارمحال و بختياریلردگان25799815092981225498247679821026970