نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان چهارمحال و بختياری
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
چهارمحال و بختياریبروجن840003850003100006700005650000
چهارمحال و بختياریشهرکرد720003500002650005750004800000
چهارمحال و بختياریفارسان720004550003500007550006250000
چهارمحال و بختياریلردگان960004550003700007550006350000