نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان چهارمحال و بختياری
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
چهارمحال و بختياریبروجن700003200002600005600004700000
چهارمحال و بختياریشهرکرد600002900002200004800004000000
چهارمحال و بختياریفارسان600003800002900006300005200000
چهارمحال و بختياریلردگان800003800003100006300005300000