نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان چهارمحال و بختياری
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
چهارمحال و بختياریبروجن840004600003700008050006800000
چهارمحال و بختياریشهرکرد720004200003200006900005750000
چهارمحال و بختياریفارسان720005450004200009050007500000
چهارمحال و بختياریلردگان960005450004450009050007600000