نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان چهارمحال و بختياری
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
چهارمحال و بختياریبروجن180000980000790000170000014600000
چهارمحال و بختياریشهرکرد150000900000680000147000012200000
چهارمحال و بختياریفارسان1500001170000900000192000016100000
چهارمحال و بختياریلردگان2000001170000950000192000016300000