نرخ کرایه اتوبوس شهرهای استان چهارمحال و بختياری
استانشهرنرخ_معمولینرخ_درجه1نرخ_درجه2نرخ_وی_ای_پی25صندلینرخ_وی_ای_پی30صندلینرخ_وی_ای_پی32صندلی
چهارمحال و بختياریبروجن138000750000610000131000011200000
چهارمحال و بختياریشهرکرد11800069000052000011300009400000
چهارمحال و بختياریفارسان118000900000690000148000012400000
چهارمحال و بختياریلردگان157000900000730000148000012500000